12.12.2012
Total votes: 29

fungizid

fun|gi|zid
Adj.; Med.
Pilze vernichtend, Pilze tötend
[< lat. fungus »Pilz« + zid1]