28.11.2013
Total votes: 12

Kanamycin®

Ka|na|my|ci
n.
, s
, nur Sg.
; Pharm.
Antibiotikum