29.11.2013
Total votes: 6

Barytonon

Ba|ry|to|non
a. [] n.; s, to|na od. to|ne; Sprachw.
Wort, dessen letzte Silbe unbetont ist
[grch.lat.]