wissen.de
Total votes: 28
LEXIKON

Strahlrohr

Luftfahrt
Staustrahltriebwerk (Strahltriebwerk).
Total votes: 28