wissen.de
Total votes: 11
LEXIKON

Strahlrohr

Luftfahrt
Staustrahltriebwerk (Strahltriebwerk).
Total votes: 11