wissen.de
Total votes: 61
WAHRIG FREMDWöRTERLEXIKON

Toponymik

To|p|o|ny|mik
f.; ; unz.; Sprachw.; Geogr.
Kunde von den Ortsnamen; Sy Toponomastik
[< Topo + grch. onoma, onyma »Name, Benennung«]
Total votes: 61