wissen.de
Total votes: 58
WAHRIG FREMDWöRTERLEXIKON

Toponomastik

To|p|o|no|ms|tik
f.; ; unz.; Sprachw.; Geogr.
= Toponymik
[< Topo + grch. onomazein »nennen, benennen«]
Total votes: 58