wissen.de
Total votes: 0
WAHRIG FREMDWöRTERLEXIKON

Pathologie

Pa|tho|lo|gie
f.; ; unz.; Med.
Lehre von den Krankheiten
[< mlat. pathologia < grch. pathos »Leiden, Krankheit« + logie]
Total votes: 0