wissen.de
You voted 5. Total votes: 16
WAHRIG FREMDWöRTERLEXIKON

Nummernkonto

Nm|mern|kon|to
n.; s, kon|ten od. kon|ti od. s
anonymes Konto, das nur durch die Kontonummer bezeichnet ist
You voted 5. Total votes: 16